LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Lĩnh vực nghiên cứu

Họ và tên: Đào Hồng Vân

 • Kinh tế quốc tế
 • Quản trị kinh doanh

Email: van.dao@eaut.edu.vn

Các môn giảng dạy

 
 • Kinh tế quốc tế
 
 • Kinh tế vi mô
 • Quản trị học

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Lĩnh vực nghiên cứu

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng

 • Quản lý kinh tế nông nghiệp
 • Quản trị rủi ro
 • Quản trị nhân lực
 • Kinh tế xanh

Email: hongnt1@eaut.edu.vn

Các môn giảng dạy

 
 • Kinh tế học vi mô
 • Quản trị học
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Marketing căn bản
 • Nghiên cứu marketing
 • Khởi sự doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Quản trị rủi ro

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Lĩnh vực nghiên cứu

Họ và tên: Dương Kim Thanh

 • Ngôn ngữ học ứng dụng
 • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
 • Lý thuyết thụ đắc ngôn ngữ

Email: thanhdk@eaut.edu.vn

Các môn giảng dạy

 
 • Tiếng Anh Cơ bản

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Lĩnh vực nghiên cứu

Họ và tên: Lê Thị Minh Hồng

 

 • Kinh doanh quốc tế
Email: hongltm@eaut.edu.vn

Các môn giảng dạy

 
 • Kinh doanh quốc tế