VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tên chính thức: “Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế”

Tên Tiếng Anh: “International and Training Cooperation Institute”

Website: itci.edu.vn 

Giới thiệu về Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Thực hiện chủ trương chung của Nhà nước là mở rộng, phát triển hợp tác quốc tế về giáo dục, khuyến khích hợp tác về giáo dục với nước ngoài và thực hiện mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Công nghệ Đông Á trong giai đoạn 2015-2020, Viện Đào Tạo và Hợp Tác Quốc Tế của Trường đã được thành lập vào ngày 19 tháng 06 năm 2018. Sự ra đời của Viện được coi là cột mốc đánh dấu sự phát triển trong công cuộc tìm kiếm các đối tác nước ngoài có uy tín và chất lượng, thiết lập quan hệ hợp tác và triển khai các hoạt động liên kết đào tạo, nghiên cứu trao đổi giảng viên và sinh viên của Nhà trường nói chung và của Viện nói riêng.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Viện đã chú trọng đến hoạt động hợp tác trên cả hai phương diện theo chiều sâu và chiều rộng, nắm bắt tối đa những cơ hội học tập cho các bạn sinh viên. Từ mạng lưới hợp tác chỉ hạn chế trong một số quốc gia trong khu vực Châu Á như Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan…. thì đến nay, Viện đã mở rộng kết nối với các đối tác ở khu vực Châu Âu, Châu Úc như: Đức, Ba Lan, Anh, Mỹ, Úc….Sinh viên có nhiều hơn sự lựa chọn trên con đường học vấn của mình, các giảng viên cũng có nhiều hơn cơ hội trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng trong môi trường có yếu tố nước ngoài. Các chương trình hợp tác được đưa vào triển khai theo lộ trình chi tiết dựa trên việc xác định rõ mục tiêu đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên. Viện đã đưa về các chương trình hợp tác đào tạo theo mô hình 1+3, 2+2, 3+1… cho các chuyên ngành đang được nhiều bạn học quan tâm như: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Điều Dưỡng, Du lịch nhà hàng – khách sạn…

Viện đã xây dựng chức năng và nhiệm vụ cụ thể làm nền tảng triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế:

+ Chức năng của Viện: Tham mưu giúp Hiệu trưởng, trực tiếp triển khai hoạt động truyền thông – nâng cao vị thế của nhà trường, thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác (trong và ngoài nước) nhằm đẩy mạnh phát triển nhà trường trong mọi hoạt động chiến lược.

+ Nhiệm vụ của Viện: Giúp nhà trường thực hiện thành công kế hoạch tổng thể về: tuyển sinh, truyền thông – tạo dựng hình ảnh, đối ngoại và hợp tác phát triển với các đối tác trong nước, quốc tế, nhằm tạo ra thế mạnh tối đa để thực hiện ưu tiên chiến lược về tăng cường chất lượng đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và phát triển tổ chức.

1. Hợp tác trong nước, quốc tế:

– Xây dựng mục tiêu, xác định đối tác hợp tác quốc tế, hợp tác đào tạo ngắn hạn và dài hạn theo mục tiêu chiến lược phát triển Trường, định kỳ rà soát cập nhật kế hoạch tổng thể về quan hệ hợp tác phát triển (trong nước và quốc tế) nhằm tạo dựng, duy trì có hiệu quả các mối quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển tổ chức và các hoạt động khác phục vụ chiến lược của Trường

– Chủ trì điều phối thực hiện các hoạt động hợp tác phát triển, Viện ĐTHTQT là:

 • Đầu mối tìm kiếm, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thu hút các nguồn lực;
 • Đầu mối, phối hợp với các bộ phận và đơn vị chuyên môn trong Trường tham mưu trong đàm phán, ký kết các văn bản làm việc, hợp tác với các đối tác;
 • Đầu mối, phối hợp với phòng Tài chính kế toán, tiến hành các thủ tục tiếp nhận và quản lý viện trợ các dự án quốc tế của trường;
 • Đầu mối quản lý, lưu trữ dữ liệu và thực hiện các báo cáo về các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, các dự án và đối tác;
 • Trực tiếp quản lý thực hiện các dự án hợp tác quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định
 • Phối hợp/hỗ trợ các Khoa, Bộ môn, Trung tâm, phòng ban trong các hoạt động hợp tác phát triển:
 • Trên cơ sở các quy định hiện hành, xây dựng qui trình quản lý và trực tiếp hỗ trợ các Khoa, Bộ môn, Trung tâm, phòng ban trong việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đối tác tiềm năng, các dự án mời thầu, các tổ chức quốc tế v.v. để kịp thời phục vụ cho việc xây dựng dự án, định hướng và triển khai hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển Trường;
 • Hỗ trợ/phối hợp với các Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Sau đại học, Công tác sinh viên trong các hoạt động tìm kiếm nguồn lực, thẩm định, cử sinh viên đi nước ngoài tham quan, trao đổi, học tập cũng như tiếp nhận sinh viên nước ngoài tới trường học tập, trao đổi;
 • Hỗ trợ/phối hợp với phòng nghiên cứu khoa học trong việc tìm kiếm nguồn lực, đối tác cho nghiên cứu khoa học, quảng bá sản phẩm/kết quả nghiên cứu, truyền thông tới các đối tượng đích khác nhau;
 • Hỗ trợ/phối hợp với phòng Tổ chức hành chính trong việc tìm kiếm nguồn lực, đối tác, và xây dựng cơ chế cụ thể cho bồi dưỡng và phát triển cán bộ (ví dụ: nguồn học bổng cho đào tạo ngắn/ dài hạn, trao đổi giảng viên, hội thảo quốc tế, v.v.)

2. Quản lý đối ngoại:

– Quản lý và phối hợp / hỗ trợ các Khoa, Bộ môn, Trung tâm, và các phòng ban khác trong các hoạt động đối ngoại, lễ tân:

 • Xây dựng và thực hiện các quy định, quy trình liên quan tới hoạt động đối ngoại và lễ tân, bao gồm các thủ tục xét duyệt, tạo điều kiện cho khách quốc tế vào trường học tập, làm việc.
 • Thực hiện các thủ tục hỗ trợ tiếp đón đoàn vào và hỗ trợ đoàn của trường công tác nước ngoài
 • Hàng năm, Viện làm các báo cáo gửi các cơ quan cấp trên theo quy định
 • Hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho hợp tác quốc tế, cho đoàn ra đoàn vào, các thủ tục cho du học sinh, lưu học sinh…

3. Điều phối các hoạt động trao đổi sinh viên, chuyên gia và cán bộ:

Ngoài ra, Viện Đào Tạo và Hợp tác Quốc tế  được phép liên hệ với các bộ, các ngành, các tổ chức, địa phương các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế – xã hội trong nước, các cá nhân  để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, khi được Giám đốc Viện và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Với đường hướng và mục tiêu chiến lược rõ ràng được Ban Giám Đốc  của Viện và Ban Giám Hiệu của Trường đã thông qua, trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục tập trung triển khai và hoàn thiện các dự án. Mục tiêu đẩy mạnh các chương trình, dự án quốc tế, tích cực tăng cường việc trao đổi sinh viên, giảng viên và cơ hội học bổng cho các bạn sinh viên của Trường – mang cơ hội tiếp cận nền tri thức tiên tiến trên thế giới đến gần hơn với những chủ nhân tương lai của đất nước./.

INTERNATIONAL TRAINING AND COOPERATION INSTITUTE

The official name: “Vien Dao Tao va Hop Tac Quoc Te”
The English name: “International Training and Cooperation Institute”

Website:  itci.edu.vn

Introduction to International Training and Cooperation Institute

Implementing the general policy of the State is to expand and develop international cooperation on education, encourage cooperation on education with foreign countries and implement the strategic objectives of East Asia University of Technology in the period 2015-2020, The University International and Training Cooperation Institute was established on June 19, 2018. The establishment of the Institute is considered a milestone marking the development in the search for water partners. Besides having prestige and quality, establishing cooperative relations and implementing activities related to training and researching lecturers and students exchange of the University in general and the Institute in particular. Right from the early days of
establishment, the Institute has focused on cooperative activities in both aspects in depth and width, maximizing the learning opportunities for students. From the cooperation network, it is limited in some Asian countries such as Japan, Taiwan, Thailand…. So far, the Institute has expanded its connections with partners in Europe, Australia such as Germany, Poland, England, America, Australia … Students have more choices on their academic path. I, the lecturers also have more opportunities to improve their experience and skills in the environment with foreign elements. Collaborative programs are put into implementation according to a detailed roadmap based on the clear objectives of training and career orientation for students. The Institute has introduced cooperative training programs under the model of 1 + 3, 2 + 2, 3 + 1 … for specialties that are of interest to many students such as: Business Administration, Information Technology, Article Nursing, Travel restaurants – hotels … The Institute has built specific functions and tasks as the foundation for implementing international cooperation programs and projects:
+ The Institute functions: Advising the Rector, directly implementing communication activities – enhancing the school position, establishing and maintaining cooperation with partners (domestic and foreign) to push strong school development in all strategic activities.
+ The Institute mission: To help the school to successfully implement the master plan on enrollment, communication – creating images, external relations and development cooperation with domestic and international partners, in order to create Maximum strength to implement
strategic priorities on enhancing the quality of training, research, consulting
and organizational development.

 1. Domestic and international cooperation:

– Develop goals, identify international cooperation partners, cooperate in short-term and long-term training according to the objectives of the School development strategy, periodically
review and update the overall plan of development cooperation. (domestic and international) to effectively create and maintain cooperative relationships in training, scientific research, organizational development and other activities to serve the University strategy.
– Leading the coordination of implementation of development cooperation activities, ITCI is:
• Focal search, expand cooperation with domestic and foreign organizations and individuals to attract resources;
• Focal points, coordinate with departments and specialized units in the School of advising in negotiating, signing working documents, cooperating with partners;
• Focal points, coordinate with Finance and Accounting Department, conduct procedures to receive and manage aid of international projects of the school;
• A focal point for managing, storing data and carrying out reports on foreign affairs, international cooperation, projects and partners;
• Directly manage the implementation of international cooperation projects according to their functions, tasks and powers
• Coordinate / support the Faculties, Departments, Centers and Departments in development cooperation activities:

 • On the basis of current regulations, build management processes and directly support the Faculties, Departments, Centers and Departments in seeking cooperation opportunities, potential partners and projects. Invite bid, international organizations etc. to timely serve the construction of projects, orientations and implementation of cooperation in training, scientific research and development of the University;
  • Supporting / coordinating with the Department of University and Graduate Training Management, Student Affairs in activities of seeking resources, appraising, sending students abroad to visit, exchange and study as well as receiving foreign students to study and exchange schools;
  • Supporting / coordinating with scientific research departments in finding resources and partners for scientific research, promoting products / research results, communicating to different target groups;
  • Supporting / coordinating with the Administration Department in finding resources, partners, and developing specific mechanisms for staff training and development (for example, short /long training funds) term, exchange of lecturers, international conferences, etc.)
 1. External management:
  – Manage and coordinate / support Faculties, Departments, Centers, and other departments in external activities, reception:
  • Develop and implement regulations and procedures related to foreign affairs and reception, including procedures for approving and facilitating international visitors to study and work.
  • Implementation of support procedures to welcome the delegation and support the delegation of the foreign working school
  • Annually, the Institute makes reports to higher authorities as prescribed
  • Completing the legal procedures for international cooperation, for delegations to come in, procedures for international students, international students …
 2. Coordination of student, expert and
  staff exchange activities:
  In addition, ITCI is allowed to contact ministries, branches, organizations and
  localities of enterprises of all socio-economic sectors in the country and individuals to carry out the function. their functions and tasks, when permitted by the director of the Institute and competent state agencies. With clear strategic directions and objectives approved by the Board of
  Directors of the Institute and the School Board, in the coming time, the Institute will continue to focus on implementing and completing projects. The goal is to promote international programs and projects, actively strengthen student and faculty exchanges and scholarship opportunities for students of the University – to have the opportunity to access such advanced knowledge. Gender comes closer to the future owners of the country.

 

[:]